Zuiderkerk

Deze laat­go­tis­che, twee­beukige hal­lenkerk, gewi­jd aan de Heilige marte­laar Pan­cratius, werd gebouwd tussen 1423 en 1524. Het pla­fond werd in 1484 beschilderd met tafer­e­len uit het Oude en Nieuwe Tes­ta­ment. Deze wer­den in 1609 met een ver­flaag bedekt en drie eeuwen lat­er weer met veel moeite bloot­gelegd.

Bij de laat­ste restau­ratie in 1954 zijn ook enkele muurschilderin­gen te voorschi­jn gekomen, waaron­der die van St.Joris en de Draak en Christopho­rus. Een restau­ratiepro­ject om deze schilderin­gen weer in de oude luis­ter te her­stellen is bezig.

De preek­stoel dateert uit 1610 en de trap uit de 18e eeuw. Het orgel dateert uit de 16e eeuw, maar is in de loop der eeuwen ver­g­root, veran­derd en vernieuwd. De grote orgelka­st werd in 1621 gemaakt. Bij de laat­ste restau­ratie in 1988-1990 werd de toe­s­tand van 1799 her­steld, ook wat de kleuren betre­ft.