Westerstraat 158 - Marktmeestershuis

Na de Drommedaris is West­er­straat 158 miss­chien wel het meest gefo­tografeerde pand van Enkhuizen. De prachtige clas­sicis­tis­che gev­el van dit rijksmon­u­ment toont naast het car­touche met het jaar­tal 1617, de wapens van Oran­je en van West-Fries­land in het fries.

De reliëfs, ter hoogte van de zold­erverdieping, stellen links de Leeuw in de Hol­landse Tuin met het onder­schrift “Hol­lan­dia”, en rechts de geschiede­nis vol­gens Gen­e­sis 29, met het onder­schrift: “Dit is Jacobs Water­put” voor. De Hol­landse Tuin was in die tijd een bek­end motief en ver­wees naar de stri­jd van de Ned­er­lan­ders tegen de Span­jaar­den om het vast­stellen en verdedi­gen van de eigen gren­zen. In de top van de gev­el is de Enkhuiz­er Ste­den­maagd te zien.