Snouck van Loosenhuis

Het Snouck van Loosen­huis, een promi­nent stadspaleis aan de Enkhuiz­er Oude Haven. Bouwheer van het oor­spronke­lijke huis (1742) was de koop­man en burge­meester Dirk Semeyns van Loosen. In 1786 erfde zijn neef Dirk Elias van Loosen het pand; hij ver­g­rootte het door aankoop van twee perce­len aan de link­erz­i­jde.

De Van Loosens (vanaf 1823 Snouck van Loosens) bewoon­den het huis tot 1885, toen met Maria Snouck van Loosen deze tak van de fam­i­lie uit­stierf. Maria liet haar bez­it na aan een ste­un­fonds. Zij bepaalde in haar tes­ta­ment ‚’dat dit huis zal wor­den ingericht ter bewoon­ing voor zes of acht onge­huwde vrouwen of weduwen, uit den fat­soen­lijke stand.’

Het pand werd uit­ge­breid met een nieuw achter­huis in neo-renais­sances­ti­jl en werd in 1893 offi­cieel als dameshuis geopend. Het bejaar­den­huis is in 1999 ges­loten.