Peperhuis

Het voor­ma­lige VOC-pakhuis het Peper­huis maakt onderdeel uit van het gebouwen­com­plex dat het bin­nen­mu­se­um van het Zuiderzeemu­se­um vormt. Het is het oud­ste gebouw dat aan de in 1567 aan­gelegde Wierdijk is gebouwd.

De eerste steen werd gelegd in 1625 in opdracht van de ver­mo­gende han­de­laar Pieter van Beren­steyn, die het pand gebruik­te als woon­huis, kan­toor en pakhuis.

Het Peper­huis bestaat uit twee delen die met elka­ar ver­bon­den zijn. Het woongedeelte deel, de voorkant, grenst aan de Wierdijk en het bedri­jf­s­gedeelte aan de Oost­er­haven. Van Beren­steyn bewoonde het voorste deel. De dubbele trapgev­el van het Peper­huis aan de Wierdijk is om tal van rede­nen belang­wekkend. Hier is onwrik­baar in natu­ursteen de dater­ing 1625 aange­bracht, ter­wi­jl de cen­trale gevel­steen een beeld geeft van de har­ing­vangst en van het oude economis­che principe ‚’de kost gaet voor de baet uyt’.