Ossenmarkt

Op de Ossen­markt markt wer­den geïm­por­teerde ossen aange­bo­den, die lat­er ges­lacht en opgegeten wer­den. Ossenkar­ren waren er prak­tisch niet in Enkhuizen. Deze ossen wer­den aangevo­erd vanu­it Den­e­marken.

Eerst was de markt in Hoorn gesitueerd, lat­er in Enkhuizen en uitein­delijk in Ams­ter­dam. De han­del liep goed en er bleven hier Denen achter, als in een soort van ned­erzetting, die de verkoop van ossen, uit hun land afkom­stig, begelei­d­de. Zij sticht­ten hier ook hun Lutherse kerk.