Lutherse kerk

De geschreven geschiede­nis van de Lutherse gemeente te Enkhuizen begint in het jaar 1596, het jaar waarin de Deense fam­i­lie Tat­ing­hof zich in de stad ves­tigde en hangt nauw samen met de economis­che ban­den, die de stad had met de lan­den ron­dom de Oost­zee. Op 25 jan­u­ari 1623 werd de Lutherse kerk ges­ticht in het gebouw “De Blaauwe Handt”, aan de Noorder Boeren­vaart. In 1843 ging men over tot de verkoop van het gebouw en ver­huis­de de gemeente naar Breed­straat 40.

De kansel werd in 1735 gebouwd door de Enkhuiz­er Pieter de Nico­lo in Baroksti­jl. Bove­naan staat de zin: “Het Woord Gods bli­jft alti­jd”. Vele Bij­belse tafer­e­len zijn uit­gesne­den in de kansel.

Het orgel was oor­spronke­lijk een Batz orgel. Deze werd 21 maart 1782 feestelijk ingewi­jd. In 1910 werd de alge­hele vernieuwing van het bin­nen­werk opge­dra­gen aan de orgel­mak­er D.G. Steenkuyl.

De prachtige glas in lood ramen zijn ver­vaardigd door glaze­nier Ds. Kok, in 1965 door de gemeente geschonken.