Gemeenschapshuis de Doele

Aan het Spaan­sch leg­er bevin­dt zich het Sociëteits­ge­bouw “De Doele”. In 1555 liet de regeer­ing van Enkhuizen , gelijk in alle ste­den gebruike­lijk was, twee Stads­doe­lens bouwen, éen voor oude en éen voor jonge schut­ters; die zich daar oefend­en in ‚’t hanteeren der wape­nen.

De (nieuwe) Doele aan het Spaan­sch leg­er was vol­gens oude prenten archi­tec­tonisch een inter­es­sant gebouw, waaraan het tegen­wo­ordi­ge echter alleen door den naam nog herin­nert. Het heeft een mooie ver­gaderza­al en verder ruime lokaliteit­en voor ver­schil­lende doelein­den.