Eucheriuskapel

De Claris­senplaats is een par­keert­er­rein tussen West­er­straat en Drieba­nen.

De naam is aange­dra­gen door onze verenig­ing Oud Enkhuizen; in een brief van 23 mei 1981 aan burge­meester en wethoud­ers schreef het bestu­ur: “Van het betr­e­f­fende gebied is bek­end dat er in 1441 een kloost­er werd ges­ticht: het Bar­revoeters- of Claris­senkloost­er.

De Eucheriuskapel is daar nog een overbli­jf­sel van. Verder herin­nert niets meer aan deze kloost­erge­meen­schap die toch meer dan hon­derd jaar werkza­am moet zijn geweest”.

Ter aan­vulling kan nog wor­den meegedeeld dat het aan Sinte Clara gewi­jde kloost­er na de Refor­matie eerst proven­huis (een soort ver­zorg­ing­shuis zouden wij nu zeggen) is gewor­den en zo rond 1650 een tehuis voor oude man­nen. In oude stukken komt vaak de aan­duid­ing “(bij het) Proven­huis” voor, maar ook aan­duidin­gen als “in de stal”, “wijve- en man­nen Huys” komen voor in de aanzegced­ulen.

De Eucheriuskapel werd onder andere tijdelijk kruit­magaz­i­jn en is ook als gevan­ge­nis in gebruik geweest.

De kapel werd in ver­band hier­mee ook wel Kruitk­erk genoemd. Als Allan goed geïn­ter­pre­teerd wordt dan was in de vorige eeuw de naam Tur­fk­erk in gebruik. In 1832 wordt de kapel in het kadaster ver­meld als muziekza­al.

Rond 1846 wordt door Van der Aa gemeld dat het pand mag­a­z­i­jn is van de naast gele­gen apotheek-groothandel, van Klaas Schuit Roldanus.

Diens huis sluit om het koor van de kapel. Lat­er werd is de kapel in gebruik als gym­nas­tiek­lokaal.