De Vries Stichting

In de pan­den West­er­straat 73, Toren­straat 38 en Toren­straat 40 is het z.g. hof­je van lief­dadigheid van Johan­na Mar­garetha de Vries geves­tigd. Het hof­je is na haar over­li­j­den in 1849 ges­ticht en gere­aliseerd in de drie pan­den wat het woon­huis was van mevrouw De Vries.

West­er­straat 73 heeft een sobere recht afges­loten gev­el, XVIII, waarin de rijk gesne­den Lodewijk XV deur en boven­licht opvallen, die reeds een eve­neens rijk bew­erkt interieur doen ver­moe­den. Het huis werd door de lief­dadi­ge sticht­ing de Vries tot oude dameshuis bestemd en in oor­spronke­lijke toe­s­tand bewaard. De lange gang die door­loopt tot de Toren­straat, heeft een pla­fond met Lodewijk XV stucw­erk en in de vestibule een fig­u­rale voorstelling in stuc tegen de wand.

In de tussenkamer een een­voudi­ge schouw, waarin een schilder­stuk­je met een alle­gorische voorstelling; een vertrek aan de bin­nen­plaats is van geschilderd behang voorzien met land­schap­pen en stoffage­fig­uren en heeft een marmeren schoorsteen­man­tel.

De pan­den ver­keer­den in ver­waar­loos­de toe­s­tand, mede omdat er ingevolge de tes­ta­men­taire opdracht geen of zeer weinig huur werd gevraagd. Door jaren­lange inflatie kon de bedoel­ing van mevrouw De Vries (onder­houd ten laste van de opbrengst van het stamkap­i­taal) geen stand houden. Voor het instand­houden van de pan­den is de Sticht­ing Hof­jes­be­heer Enkhuizen opgericht. Die sticht­ing heeft de pan­den geheel ger­estau­reerd en het hof­je van J.M. de Vries exploiteert de pan­den.