Augustijner Klooster

Bij de Zuiderk­erk ligt mid­den in de stad een par­keer­plein, het Bosch­plein. Daar waren tot in de 19de eeuw de gebouwen van een Augusti­jn­er kloost­er.

Op 16 jan­u­ari 1498 gaf paus Alexan­der goed­keur­ing om een Augusti­jn­er kloost­er in Enkhuizen op te richt­en. Hij deed dit op ver­zoek van onder andere de parochi­a­nen van de Zuiderk­erk. Zij von­den dat meer pas­torale zorg nodig was in een stad die steeds vak­er bezocht werd door zeelui en kooplieden. Het kloost­er is rond 1530 gebouwd. Er zullen zo’n 12 mon­niken gewoond hebben.

Na de Opstand in 1572 werd het een Wees- en Armen­huis. Zoals alle kloost­ers vie­len ze onder de regeling van Willem van Oran­je dat de stad de gebouwen kreeg op voor­waarde dat ze gebruikt wer­den voor armen­zorg. De kloost­erkapel werd in 1654 in gebruik genomen als de derde her­vor­mde kerk in de stad: de zoge­naamde Kleine of Mon­nikenkerk. Aan het einde van de 18de eeuw werd er ook nog een Bank van Lening in geves­tigd Men hoopte dat daarmee het Armenbestu­ur de kas wat kon spekken. In 1820 werd ook dit gebouwen­com­plex ges­loopt. De lan­delijke over­heid had er nog belang­stelling voor getoond om er een gevan­ge­nis in te ves­ti­gen, maar het stads­bestu­ur zag op tegen de kosten van de ver­bouwing.